Bảng mã màu hex code hỗ trợ tạo hình nền usb boot Grub4dos

Đây là bảng màu ( hex code ) dùng để hỗ trợ cho bài viết hướng dẫn Cách đổi hình nền usb boot Grub4dos. Bạn có thể lựa chọn mã màu ở đây để thay đổi cho phù hợp với hình nền của bạn trong usb boot.

0xEEEEEE 0xDDDDDD 0xCCCCCC 0xBBBBBB 0xAAAAAA 0x999999
0x888888 0x777777 0x666666 0x555555 0x444444 0x333333
0x222222 0x111111 0x000000 0xFF0000 0xEE0000 0xDD0000
0xCC0000 0xBB0000 0xAA0000 0x990000 0x880000 0x770000
0x660000 0x550000 0x440000 0x330000 0x220000 0x110000
0xFFFFFF 0xFFFFCC 0xFFFF99 0xFFFF66 0xFFFF33 0xFFFF00
0xCCFFFF 0xCCFFCC 0xCCFF99 0xCCFF66 0xCCFF33 0xCCFF00
0x99FFFF 0x99FFCC 0x99FF99 0x99FF66 0x99FF33 0x99FF00
0x66FFFF 0x66FFCC 0x66FF99 0x66FF66 0x66FF33 0x66FF00
0x33FFFF 0x33FFCC 0x33FF99 0x33FF66 0x33FF33 0x33FF00
0x00FFFF 0x00FFCC 0x00FF99 0x00FF66 0x00FF33 0x00FF00
0xFFCCFF 0xFFCCCC 0xFFCC99 0xFFCC66 0xFFCC33 0xFFCC00
0xCCCCFF 0xCCCCCC 0xCCCC99 0xCCCC66 0xCCCC33 0xCCCC00
0x99CCFF 0x99CCCC 0x99CC99 0x99CC66 0x99CC33 0x99CC00
0x66CCFF 0x66CCCC 0x66CC99 0x66CC66 0x66CC33 0x66CC00
0x33CCFF 0x33CCCC 0x33CC99 0x33CC66 0x33CC33 0x33CC00
0x00CCFF 0x00CCCC 0x33CC66 0x33CC33 0x00CC99 0x00CC66
0x00CC33 0x00CC00 0xFF99FF 0xFF99CC 0xFF9999 0xFF9966
0xFF9933 0xFF9900 0xCC99FF 0xCC99CC 0xCC9999 0xCC9966
0xCC9933 0xCC9900 0x9999FF 0x9999CC 0x999999 0x999966
0x999933 0x999900 0x6699FF 0x6699CC 0x669999 0x669966
0x669933 0x669900 0x3399FF 0x3399CC 0x339999 0x339966
0x339933 0x339900 0x0099FF 0x0099CC 0x009999 0x009966
0x009933 0x009900 0xFF66FF 0xFF66CC 0xFF6699 0xFF6666
0xFF6633 0xFF6600 0xCC66FF 0xCC66CC 0xCC6699 0xCC6666
0xCC6633 0xCC6600 0x9966FF 0x9966CC 0x996699 0x996666
0x996633 0x996600 0x6666FF 0x6666CC 0x666699 0x666666
0x666633 0x666600 0x3366FF 0x3366CC 0x336699 0x336666
0x336633 0x336600 0x0066FF 0x0066CC 0x006699 0x006666
0x006633 0x006600 0xFF33FF 0xFF33CC 0xFF3399 0xFF3366
0xFF3333 0xFF3300 0xCC33FF 0xCC33CC 0xCC3399 0xCC3366
0xCC3333 0xCC3300 0x9933FF 0x9933CC 0x993399 0x993366
0x993333 0x993300 0x6633FF 0x6633CC 0x663399 0x663366
0x663333 0x663300 0x3333FF 0x3333CC 0x333399 0x333366
0x333333 0x333300 0x0033FF 0xFF3333 0x0033CC 0x003399
0x003366 0x003333 0x003300 0xFF00FF 0xFF00CC 0xFF0099
0xFF0066 0xFF0033 0xFF0000 0xCC00FF 0xCC00CC 0xCC0099
0xCC0066 0xCC0033 0xCC0000 0x9900FF 0x9900CC 0x990099
0x990066 0x990033 0x990000 0x6600FF 0x6600CC 0x660099
0x660066 0x660033 0x660000 0x3300FF 0x3300CC 0x330099
0x330066 0x330033 0x330000 0x0000FF 0x0000CC 0x000099
0x000066 0x000033 0x00FF00 0x00EE00 0x00DD00 0x00CC00
0x00BB00 0x00AA00 0x009900 0x008800 0x007700 0x006600
0x005500 0x004400 0x003300 0x002200 0x001100 0x0000FF
0x0000EE 0x0000DD 0x0000CC 0x0000BB 0x0000AA 0x000099
0x000088 0x000077 0x000055 0x000044 0x000022 0x000011

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *